Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

[ARTICLES RU]

 RAKSTI LATVIEŠU VALODĀ
Starojuma ietekme uz cilvēku veselību

 

 
L.Kartunova
Pilsētas magnētiskā laukā.
Referāts konferencē 1997.g., Rīga.
 

PILSĒTAS-MAGNĒTISKĀ LAUKĀ

Dr.arh. Ludmila Kartunova,
Latvijas Valsts Celtniecības ZPI

 

Sabiedrības un dabas saprātīga mijiedarbības organizācija ir visas cilvēces globāla problēma un vienlaicīgi zinātniskās pētniecības jauns objekts.

XX gadsimta straujā ražošanas attīstība, derīgo izrakteņu intensīva iegūšana un enerģētikas attīstība, noveda pie nopietnām apkārtējās vides izmaiņām, zemes ūdeņu un gaisa piesārņojuma. Tas izsauca izmaiņas atmosfērā, tādas kā siltumnīcas efekts, ozona slāņa biezuma samazināšanu, gaisa gāzes sastāva izmaiņu un citas. Vides kvalitātes pasliktināšanās rezultātā sākās pasaules iedzīvotāju negatīvas demogrāfiskās izmaiņas. Kļūst aktuālas cilvēku ekoloģijas problēmas un cilvēku aizsardzība no apkārtējās vides bīstamām ietekmēm.

Krasi pieauga pētījumu skaits, saistīts ar dzīvās šūniņas funkcionēšanu dažādās vidēs, ar dažādiem intensitātes dabiskiem antropogēniem faktoriem. Daudzi pētījumi ir saistīti ar neredzamām vides ietekmēm (tādām kā radiācija, magnētisms, gravitācija u.c). Lielākā daļa no šiem faktoriem ir viļņu, ar dažādu garumu un svārstības frekvenci, kuri izsauc būtiskas izmaiņas organisma funkcionēšanā.

Par dažiem no šiem faktoriem cilvēce zināja sen, daži ir atklāti tikai pēdējā gadsimtā. Viens no tādiem faktoriem ir Zemes anomālais magnētiskais lauks. Par magnētisma eksistēšanu cilvēki zināja vēl pirms mūsu ēras. Raksti par Zemes elektromagnētisko lauku parādījās daudz vēlāk (17.-18.gs.)

Magnētiskais lauks eksistē kā apkārtējā vidē, tā arī biosfērā un katrā organismā. Biomagnētisko lauku intensitāte ir ļoti vāja. Piemēram, sirds magnētiskā lauka intensitāte no 6 līdz 10 reizes zemāka par Zemes magnētiskā lauka intensitāti. Smadzeņu magnētiskā lauka intensitāte 1000 reizes vājāka par Zemes magnētiskā lauka intensitāti. Līdz ar to Zemes anomālā magnētiskā lauka ietekme uz organismu funkcionēšanu ir ļoti būtiska.

Starp dzīvajiem organismiem, Zemes un Kosmosa anomālo magnētisko lauku, pastāv nepārtraukta mijiedarbība, kura var veicināt vai apspiest organismu funkcionēšanu. Pasaules zinātnieku pētījumi liecina, ka starp magnētiskā lauka intensitāti un organisma veselību ir korelācijas sakarība. Šodien jau zināma optimālā, priekš cilvēkiem un dzīvniekiem, anomālā magnētiskā lauka intensitātes zona. Tā aptver magnētiskā lauka sasprindzinājuma lielumu ap "0" līniju, kur lauks maina zīmi (apmēram no - 500 nTI līdz + 500 nTI).

Valsts Celtniecības ZPI "Urboekoloģijas" sektora pētījumi Latvijā liecina, ka vēsturiskās pilsētas un ciemati pārsvarā izvietojas uz anomālā magnētiskā lauka nulles līnijas, vai negatīvā lauku zonā ar vērtībām līdz 500 nTI. Jaunās pilsētas un ciemati, kuras parādījās XX g.s., izvietojas anomālā magnētiskā laukā dažādi, neievērojot optimālo zonu. Šo vietu iedzīvotāju demogrāfisko rādītāju analīze liecina par zemo vai negatīvo dabisko pieaugumu un augsto saslimstību, sevišķi pilsētās un ciematos, izvietotas pozitīvā magnētiskā lauka anomālijās virs 1000 nTI.

Risinot jautājumus par esošo pilsētu un ciematu attīstību, vai jauno apdzīvoto vietu izveidošanu, svarīgi noskaidrot Zemes anomālā magnētiskā lauka intensitātes lielumu un plānot izmantošanai tikai teritorijas, kuras atrodas labvēlīgajā zonā cilvēku organisma funkcionēšanai.

Magnētiskā lauka anomālijās, ar intensitāti lielāku par 500 nTI un vairāk, organismu reprodukcijas process ir apspiests (sevišķi vienkāršo organismu). Ir arī konstatēts (Zviedrijā, Kanādā) tāda parādība kā sieviešu dzimuma transformācija uz vīriešu dzimumu. Rezultātā, magnētiskā lauka pozitīvās anomālijas baktērijas pavairošana tiek apspiesta 15 un vairāk reizes, neattīstās infekcijas un parazitārās slimības, dzīvniekiem un cilvēkiem jaundzimušie pārsvarā ir vīriešu dzimums.

Šīs anomāliju īpatnības var izmantot ārstnieciskos nolūkos, izvietojot tur infekcijas slimību slimnīcas, tuberkulozes sanatorijas un citas.

Plānojot vietu fermām, lopu apsekošanas stacijām, ir nepieciešams ņemt vērā magnētiskā lauka intensitāti, lai pareizi izvietotu šos saimnieciskos objektus.

Pašai ik Latvijā atkal sākas būvniecības attīstība. Tiek veikti plaši teritoriālplānošanas darbi. To veiksmīgie rezultāti lielā mērā būs atkarīgi no magnētiskā lauka īpatnību un citu ģeoloģisko faktoru iedarbības uz cilvēku un mākslīgās vides ievērošanu.

 
 

[OTHER ARTICLES]

RAKSTI CITAS VALODAS

[EN]  [LV]  [RU]

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com

© SIA URBOEKOLOGIJA, 2009