Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

[ARTICLES RU]

 RAKSTI LATVIEŠU VALODĀ
Starojuma ietekme uz cilvēku veselību

 

 
L.Kartunova
„Zemes starojums un mūsu veselība (Radons, jeb alfa-radioaktivitāte)”
Žurnāls „Materia Medica”, 2000.g. novembris, 11-15 lpp.
 

ZEMES STAROJUMS UN MŪSU VESELĪBA

(RADONS JEB ALFA RADIOAKTIVITĀTE)

REFERĀTS FARMACEITU VASARAS BRĪVDIENĀS VIŠĶOS

LUDMILA KARTUNOVA, Dr. arch.

Manuskripti

MATERIA MEDICA 11/2000

 

Jau vairākus gadus amerikāņu ģeofiziķi kopā ar Varšavas Politehniskā institūta un Maskavas Darba aizsardzības institūta zinātniekiem izstrādā komplekso programmu "Planēta Zeme". Programmas mērķis ir noskaidrot, kādu ietekmi zemes starojums atstāj uz cilvēka organismu.

Tiek pētīta elastīgo svārstību un neelastīgo Zemes garozas deformāciju, kā arī magnētiskā un gravimetriskā lauka anomāliju ietekme uz cilvēka veselību, organisma reakcija uz intensīvu elektromagnētiskā lauka iedarbību. Pēta dzīvas šūnas pārmaiņas atkarā no augsnes radioaktīvā starojuma lieluma un elektriskās pretestības.

 

Elementārdaļiņu atklāšana

20. gadsimtā tika veikti izcili zinātniski atklājumi. Pasaule uzzināja, ka blakus redzamiem, taustāmiem procesiem un parādībām ir acīm neredzamas parādības, kas pastāv kā nepārtraukti izstarojošu elementārdaļiņu lauki (radioaktīvais, magnētiskais, gravimetriskais u.c. lauki). Iegūtās zināšanas tika plaši izmantotas tehnikā: izgudroja televizorus, radioaparātus, datorus, mobilos tālruņus, rentgeniekārtas un fizioterapeitisko aparatūru, dažādus mērinstrumentus.

Jaunā aparatūra ne vienmēr bija nekaitīga veselībai. Radās virkne jaunu arodslimību, kas saistītas ar pārmērīgu starojuma ietekmi. Tāpēc nobrieda nepieciešamība noteikt starojuma lauka intensitāti un līmeni, kas pieļaujami cilvēka organismam.

Lai izstrādātu ļoti precīzas tehnoloģijas, bija nepieciešamas speciālas "tīras telpas", kas aizsargātas no traucējošā Zemes starojuma un citas apkārtējas vides ietekmes. Sevišķi daudz šādu tehnoloģiju radīts Japānā un ASV. Lai uzbūvētu "tīras telpas", nepieciešama vispusīga informācija par Zemes starojuma laukiem.

Virkne demogrāfisko un medicīnisko pētījumu liecina par tiešu korelāciju starp iedzīvotāju saslimstību un Zemes starojumu. 20. gadsimta beigās vienlaikus dažādās valstīs sākās pētījumi, kas saistīti ar Zemes ģeofiziskā lauka ietekmi uz iedzīvotāju veselību. Programma "Planēta Zeme", kas minētā raksta sākumā, ir viens no šādiem pētījumiem. Līdzīgi pētījumi tiek veikti arī citās valstīs, to vidū Latvijā.

 

Ģeoloģiskie un demogrāfiskie pētījumi Latvijā

Zemes starojuma ietekmi uz cilvēka veselību pēta Latvijas Universitātes Fizikas institūta un Latvijas Valsts celtniecības zinātniskās pētniecības institūta (LVCZPI) un SIA Urboekoloģija speciālisti. Fizikas institūta speciālisti: Tālivaldis Kalniņš, Rihards Krizbergs, Laimonis Ulmanis u.c. pētī ģeopatogēnisko zonu ietekmi uz iedzīvotāju veselību (6). LVCZPI, SIA Urboekoloģija un SIA Ģeoloģiskais un ģeofiziskais centrs speciālisti pētī ģeofiziskā lauka ietekmi uz veselību un iedzīvotāju demogrāfiskiem raksturlielumiem, Zemes garozas svārstīgo deformāciju, Zemes tektoniskās struktūras un kristāliskā pamat-klintāja ietekmi.

Pētījumi balstās uz ģeoloģiskās, kosmiskās un demogrāfiskās informācijas datiem.

Pētnieki cenšas uzzināt, kādi procesi notiek Zemes garozā, kāda ir starojuma intensitāte atsevišķās teritorijās un kādi veselības un demogrāfiskie raksturlielumi atbilst laukam ar attiecīgo intensitāti.

Dažādos Latvijas rajonos veikto pētījumu rezultāti liecina par veselības un demogrāfisko raksturlielumu atbilstību ģeoloģisko faktoru kompleksam. Daži no šiem faktoriem ir jau plaši pazīstami. Piemēram, kurš no mums nav dzirdējis par radiāciju? Tiesa, mēs esam pieraduši domāt par radiāciju kā par mākslīgo faktoru (Hirosimas atomtraģēdija, kas prasīja tūkstošiem cilvēku dzīvību un atstāja ietekmi uz nākamām paaudzēm, Bikini atola bojāeja, Černobiļas atomelektrostacijas avārija utt.). Bet pastāv arī dabiskā radiācija, kas ir ne mazāk bīstama (piemēram, alfa starojums, ko izraisa radons).

Vai visi Latvijā zina, kas ir radons? Cik tas ir bīstams palielinātā daudzumā? Kā var aizsargāties no šās radiācijas?

Radons ir viens no Zemes starojuma veidiem. Bet ir vēl virkne citu starojuma veidu. Dažs ir dzirdējis par magnētismu un gravitāciju, bet par to, kāda ir to ietekme uz organismu, zina tikai speciālisti.

Nedaudz vairāk informācijas ir par ģeoķīmiskiem un bioķīmiskiem procesiem, ūdens un uztura nozīmi cilvēka veselībā.

Šai rakstā aplūkošu vienu no Zemes starojuma veidiem -dabisko radiāciju, ko veido radons.

 

 

Kas ir radons (222Rn)?

Radons ir radioaktīva gāze bez krāsas un smakas, tas ir 7,5 reizes smagāks par gaisu. Radonu var atklāt tikai ar aparātu palīdzību. Radons ir rādija pussabrukšanas produkts. Rādijs ir augsnes un kalnu iežu sastāvdaļa. Radona pussabrukšanas periods ir 3,8 diennakts. Šī gāze labi šķīst ūdenī, taukos un organiskos šķidrumos.

Radona daudzumu gaisā raksturo ar terminu "tilpuma aktivitāte". Radons tiek mērīts bekerelos uz m3 (Bq/m3). 1 Bq/ m3 nozīmē, ka vienā kubikmetrā vienas sekundes laikā notiek viena radioaktīvā sabrukšana. Radona starojumu sauc par alfa starojumu.

 

Radona avoti

Galvenais radona avots ir ģeoloģiskā vide, no kuras caur augsni un konstrukciju neblīvām vietām radons ieplūst telpās (sk. 1.att.).

1. attēls. Ceļi, kāda veida radons iekļūst mājokli

 

Radons ir dabasgāzes sastāvdaļa. Mēs gatavojam ēst, ieslēdzam gāzes plīti un kopā ar gāzi virtuvē ieplūst radons. Šī gāze ir artēziskos ūdeņos. Jo no dziļāka slāņa ir ņemts ūdens, jo tajā ir vairāk radona.

Būvmateriāli arī satur radonu. Dažādos būvmateriālos radona daudzums var būt atšķirīgs. Parasti tas ir 10 - 55 Bq/kg. Daži materiāli var saturēt krietni vairāk radona. Piemēram, ļoti radioaktīvs ir granīts (it sevišķi sarkanais granīts). Par to ir jāpadomā, projektējot māju. Granīta izmantošana interjeram var izraisīt paaugstinātu radiācijas līmeni (piemēram, Rīgas domes ēkā).

Ļoti atšķirīga ir ķieģeļu radioaktivitāte (Polijā- 18 Bq/kg, ASV - 45 Bq/kg, Ungārijā - 55 Bq/kg, Krievijā- 13-57 Bq/kg).

Radons no ģeoloģiskās vides atmosfērā nokļūst nevienādā daudzumā atkarā no gadalaika, gada, diennakts laika, citiem apstākļiem. Saules aktivitātes laikā radons atmosfērā nokļūst krietni vairāk (5 reizes un vairāk).

 

Radons un veselība

Radons izraisa vairākas smagas slimības, piemēram, plaušu un kuņģa vēzi, redzes un dzimumsistēmas traucējumus (impotenci, neauglību, kataraktu). Arī Dauna slimība saistīta ar radona ietekmi. Ilgstoša alfa starojuma ietekme mazina cilvēka mūža ilgumu, palielina saslimstības iespēju.

Pašlaik ir palielināta Saules aktivitāte un radona izplūde no zemes dzīlēm pieaug. Tāpēc visā pasaulē un arī Latvijā palielinās saslimstība ar plaušu vēzi (sk. 1. grafiku).

 

1. grafiks. Saslimstība ar plaušu vēzi Latvija 1980. - 1995. gada (uz 100 tk iedzīvotāju)

 

Mūsu pētījumi liecina, ka ikvienā Latvijas rajonā ir vietas, kur cilvēki neslimo ar plaušu vēzi, un ir vietas, kur šī saslimstība ir liela (sk. 2. grafiku).

 

2. grafiks. Valkas rajona iedzīvotāju saslimstība ar plaušu vēzi 8 gadu laika uz 1000 iedzīvotajiem. Saslimstība atspoguļota pieaugošā kārtībā (aprēķināts ar 95% varbūtību).

 

Bieži vien vietas, kur ir palielināta saslimstība ar plaušu vēzi, atrodas virs tektoniskiem traucējumiem. Piemēram, Dobeles rajona Annenieku pagasts atrodas virs Dobeles struktūras, kas ir līdzīga Inčukalna struktūrai. Zemes garozā te ir vairāki lūzumi un plaisas. Pagastā konstatēta vislielākā saslimstība ar plaušu vēzi rajonā (sk. 2. att.).

 

2. attēls. Dobeles rajona iedzīvotāju saslimstība ar plaušu audzējiem (vidējais slimnieku skaits uz 100 tk iedzīvotāju gadā) (A. Seņko, 1993. g.)

 

Katrā vietā, kur ir palielināta saslimstība ar plaušu vēzi, kataraktu un citām slimībām, vēlams pārbaudīt radona saturu telpu un augšņu gaisā. Ja šis saturs pārsniedz pieļaujamās normas, jāveic profilaktiskus pasākumus un saslimstība mazināsies. Taču to panāksim tikai tad, kad Latvijā būs nepieciešamā aparatūra un speciālisti.

 

Esošie normatīvi par radona tilpumaktivitāti telpu gaisā un zemaugsnes gaisā

Cilvēks patstāvīgi dzīvo noteikta radiācijas fona apstākļos. Mērena radioaktivitāte veicina evolūciju, bet pārmērīga rada slimību. Tādēļ tika izstrādāti normatīvi, kas reglamentē radona daudzumu apkārtējā vidē. Starptautiskā radiācijas aizsardzības komiteja (SRAK) 1988. gadā (38. publikācija) par maksimāli pieļaujamo radona normu telpu gaisā ieteica uzskatīt 200 Bq/m3 (esošās ēkas) un 100 Bq/m3 (projektējamās ēkas). Latvija gatavojas pieņemt normu - 300 Bq/m3 telpu gaisā. ASV ir spēkā norma- 150 Bq/m3.

Kā noteikt, kāda būs radona tilpumaktivitāte mājā, ko mēs tikai projektējam? Šai gadījumā mums jāizmanto norma, ko SRAK ieteica ievērot jaunbūvējamām ēkām. Šī norma reglamentē radona tilpumaktivitāti zemaugšņu gaisā. Eiropas Savienības valstīs ir spēkā norma - 5000 Bq/m3, bet Skandināvijā -10 000 Bq/m3.

Sanktpēterburgā izstrādāta radona bīstamības skala, kura ietver trīs bīstamības līmeņus.

Pirmais līmenis piešķirts vietām, kur radona tilpumaktivitāte zemaugšņu gaisā ir 5 -10 tk Bq/m3, otrais - 10 - 40 Bq/ m3, trešais - > 40 Bq/m3. Latvijā ir teritorijas ar trešā līmeņa bīstamības pakāpi.

 

Kā izsargāties no radona?

Visefektīvākais veids, kā aizsargāt savu mājokli no radona ir pirms būvdarbu sākuma apsekot gruntsgabalu un noteikt vietu, kur radona izplūdums no zemes nepārsniedz pieļaujamo normu.

Visās civilizētās valstīs teritorijas pārbaude lai noteiktu radonu, ir obligāta prasība. Ja šāda apsekošana nav veikta, neizdod atļauju būvdarbiem.

Latvijā pagaidām šādas prasības nav. Radona līmeņa noteikšana ir pirmsākumā, bet jau ir iespēja noteikt attiecīgās vietas radioaktivitāti. Teritorijas apsekošanu veic SIA Urboekoloģija ar SIA Ģeoloģiskais un ģeofiziskais centrs. Jau pārbaudītas vairākas vietas. Bieži sastopamas vietas ar pirmās un otrās radona bīstamības pakāpi. Retāk, bet ir arī teritorijas, kur ir trešā radona bīstamības pakāpe (>40 tk Bq/m3). Piemēram, Katlakalna ciematā (pretī Doles salai) radona tilpumaktivitāte zemaugšņu gaisā bija no 5,3 tk Bq/m3 līdz 50,0 tk Bq/m3.

Pašlaik ļaudis cīnās par siltuma enerģijas taupīšanu. Bieži vecos logu rāmjus aizstāj ar plastmasas pakešlogiem. Logu aiļu hermetizācija dod siltuma ekonomiju, bet vienlaikus (ja nav labas vēdināšanas) padara dzīvokli par gāzes kameru, palielinot radona daudzumu telpu gaisā. Zviedrijā, piemēram, tagad ļoti liela uzmanība tiek pievērsta vēdināšanas sistēmas ierīkošanai. Zviedrijā arī pieņemts sniegt naudas palīdzību saimniecībām, kam nepieciešams veikt pretradona pasākumus.

Radona kaitīgā ietekme jau sekmīgi pārvarēta ASV, Lielbritānijā, vairumā Eiropas valstu. 1993. gadā izdoti "Sanktpēterburgas augšņu aizsardzības noteikumi", kur ir speciāla nodaļa "Zemes izdalīšanas kārtība un noteikumi par zemes kvalitāti, ņemot vērā radiācijas faktoru" (5). Apstiprinātas un darbojas arī radiācijas drošības normas (2).

Ārzemēs pirms būvdarbu sākšanas obligāti pārbauda radona daudzumu zemaugšņu gaisā un gamma starojuma esamību. Veic augšņu paraugu spektrometriskās, radiometriskās un radioķīmiskās pārbaudes. Ja gruntsgabals atbilst prasībām, būvniecība tiek atļauta, ja ne - teritoriju rekultivē un pieņem lēmumu, kādam nolūkam šo gruntsgabalu var izmantot.

Zviedru speciālisti reiz sūdzējās, ka Zviedrijā pārbaudīta tikai puse māju. Lielbritānijā mājsaimniecēm izdota rokasgrāmata, kur ļoti populāri ar attēliem paskaidrots, kā izvairīties no radioaktīvā starojuma dzīvojamā mājā, kā pārbaudīt savu mītni. Sniegti tālruņu numuri un adreses, kur meklēt speciālistus.

Rietumvalstīs mājas cena ir lielāka, ja ir dokuments, ka pārbaudīta radioaktivitāte un māja nav bīstama. Cerēsim, ka Latvijā arī kādreiz tā būs. Bet pagaidām mēs būvējam visur -mūsu normas atļauj to darīt.

 

Literatūra

1.   Clavensio B.. Akerblom G. Radona grāmata (pretradona pasākumi). R.7 1997.

2.   Radiācijas drošības normas (NRD-96). M., 1996.

3.   ICRP publication 6,5 protection against radon - 222 at home and work-annais of the ICRP. 1994, vol. 23, No 2.

4.   Genrich V, Alpha GUARD PO 2000/MC 50. Multiparameter radon monitor. Characterisation ofits physical properties under normai climatic and severe environmental conditions. Genitron instruments GmbH D-60488. Frankfurt, 1995.

5.   Augšņu aizsardzības noteikumi. Sanktpēterburga (reģionālais normatīvs). Valsts sanitārās un epidemioloģiskās uzraudzības pilsētas centrs. Sanktpēterburga, 1993.

6.   Earths fields and their influence on organisms. International seminar at Rouge June 26 - 30, 2000.

 
 

[OTHER ARTICLES]

RAKSTI CITAS VALODAS

[EN]  [LV]  [RU]

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com

© SIA URBOEKOLOGIJA, 2009