Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

[ARTICLES RU]

 RAKSTI LATVIEŠU VALODĀ
Ģeoloģiskās vides ietekmes uz iedzīvotāju veselību un būvēm ievērošana celtniecībā un projektēšanā

 

 
L.Kartunova
Veselības aizsardzības ģeoekoloģiskie aspekti.
– Referāts pasaules latviešu ārstu 2. kongresā, 1993.g., Rīga.
 

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS ĢEOEKOLOĢISKIE ASPEKTI

Cilvēka dzīve attīstās uz Zemes un visi šī procesa cikli ir tieši saistīti ar ģeosfēras un kosmiskiem procesiem. Sistēma "sabiedrība" un sistēma "daba" kontaktējot, iedarbojas viena uz otru. Šādas iedarbības spēks ir dažāds un atkarīgs no konkrētas sistēmas parametriem konkrētā vietā.

Gadsimtiem ilgi dažādās valstis cilvēki, dzīves vietu izvēloties, nosējot vietu baznīcām un kapsētām, rūpīgi izsekoja ģeosfēras ietekmi un tikai pēc tam apmetās uz dzīvi un būvējās. Senci ar., novēroja kosmisko planētu kustību un meklēja sakarību starp šo kustību un savu dzīvi.

Apmēram 19. gadsimtā interese pret ģeosfēras ietekmes novērojumiem samazinājās. Apdzīvoto vietu veidošana un pilsētbūvniecība turpināja attīstīties, pakļaujoties tikai ekonomiskām un estētiskām prasībām.

Palielinoties antropogēnai ietekmei uz dabu, pakāpeniski tiek traucēta dabīgu procesu gaita, negatīvi atsaucoties uz cilvēku veselību un mākslīgi veidotās antropogēnās vides izturību. No šī laika sabiedrības uzmanība pilnīgi koncentrējas uz antropogēnās ietekmes analīzes, kā ari uz metodēm, ar kurām varētu likvidēt tādas ietekmes negatīvās sekas. Iedzīvotāju veselības pasliktināšanos, mūža ilguma samazināšanos un pārējās negatīvās parādības zinātnieki izskaidroja tikai ar krasu antropogēnās ietekmes pieaugumu uz dabu. Taču, veicot reģionālos pētījumus, zinātnieki sāka manīt neparedzētas parādības. Viņi novēroja, ka dzimstības,, mirstības, mūza ilguma un saslimstības zemākie rādītāji bieži vien nesakrita ar teritorijām, kur atrodas spēcīgu antropogēnās ietekmes avoti.

Tika noskaidrots, ka katrai teritorijai raksturīgs ir personīgs starojuma fons, kas kontrolē visus iedzīvotāju dzīles un veselības rādītājus neatkarīgi no antropogēnās ietekmes. Antropogēnā iedarbība it kā uzklājas šim fonam virsū, palielinot vai samazinot tā ietekmi.

Šis atklājums ne jauna pievērsa zinātnieka uzmanība pie ģeosfēras pētījumiem un to iedarbību uz cilvēku veselību. Pētījumos tika izmantotas gan jau esošās metodikas, gan ari jaunatklātās.

Dažādās valstis iegūtie dati liecina par ciesu korelāciju, kas pastāv starp noteiktiem litosfēras parametriem un cilvēku veselības stāvokli. Sevišķi interesanti rezultāti tika iegūti pētījumos, kuras veica mediķi kopā ar ģeoloģijas un ģeogrāfijas speciālistiem, bija izmantoti kosmiskās informācijas dešifrēšanas materiāli un izdarītie uz zemes virsmas pētījumi (ģeoloģiskie, ģeofiziskie un citi).

Valsts Celtniecības ZPI "Urboekoloģijas" sektors veica ģeoekoloģiskus pētījumus vairākos Latvijas rajonos. Analīze tiek izdarīta, izmantojot kosmisko satelītbilžu dešifrēšanas materiālus, ziņos, kas iegūtas par teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, ainavu, kā ari Latvijā saņemtos datus par medicīnu un bioloģiju.

Satelītbilžu dešifrēšanas materiāli veidoja priekšstatu par zemes garozas struktūru noteiktā teritorijā.

Diapozitīvā 2 mēs varam redzēt, kā veidojās zemes garozas struktūra

Diapozitīvā 3 parādīta Latvijas vidus daļas struktūrshēma. Mēs redzam vairākas joslas, platākas un šaurākas, kurām piemīt sava hierarhija. Visplatākā josla (12 km) atkārtojas apmēram pēc 100 km. Starpā atrodas šaurākas plaisu zonas. Jo platāka ir josla, jo spēcīgāk tā enerģētiski iedarbojas uz biosfēru. Sevišķi spēcīga iedarbība novērojama plaisu zonu krustojumu vietās.

Galvenās plaisu zonu funkcijas ir:

1.      komunikācijas funkcija (pa plaisu zonām pārvietojas ūdens, gāzes, ceļas enerģijas plūsmas);

2.      plaisu zonas darbojas kā temperatūru kompensācijas struktūra (ļauj zemes garozai mainīties);

3.      ģeoenerģētiskā funkcija, kas nosaka bioloģiskās izmaiņas dzīvos organismos (augos, dzīvniekos, cilvēkos).

Ģeomagnētiskie laukumi kontrolē visus procesus kuri notiek dzīvā un nedzīvā dabā.

Pierādīsim šo tēzi uz Bauskas rajona piemēra ilustrācijas.

Diapozitīvs 4 (plaisu un lūzumu režģa visspēcīgākā zona), ainavas īpatnības, upes, ezeri, meži.

Diapozitīvs 5 - ģeomorfoloģija

Diapozitīvs 6 - purvi

Diapozitīvs 7 - meži

Diapozitīvs 8 - gravitācijas lauks

Diapozitīvs 9 - mirstība

Diapozitīvs 10 - kapsētas

Diapozitīvs 11 - kriminogēnā situācija

Diapozitīvs 12 - žurkas

Izpētot zemi mēs varam spriest par tas dabīgās produktivitātes radītājiem, kurus svarīgi ir izzināt un ievērot, veidojot mitināšanās sistēmas.

Ģeoloģisko faktoru ietekmes ievērošana pilsētplānošanā un medicīna dod cilvēku sabiedrībai iespēju rādīt apdzīvotās vietas tā, lai minimizēt saslimstību un krasi uzlabot demogrāfiskie rādītāji.

 

 
 

[OTHER ARTICLES]

RAKSTI CITAS VALODAS

[EN]  [LV]  [RU]

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com

© SIA URBOEKOLOGIJA, 2009