Internets: http://www.urboekologija.lv
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
Tel.: (+371) 67-361-553, 29-158-279, 29-150-482

Reģistrācijas gads – 1992
Reģistrācijas vieta – Rīga, Latvija
Reģistrācijas numurs – 40103043671


SATURS

 

     –       Firmas pētījumu virzieni
–       Izpildīto darbu apjoms
–       Uzziņa par firmas darbību:
  A.    nelielu teritoriju apsekošanas rezultāti;
  B.    lielu teritoriju apsekojumu galvenie posmi.

 

 
 

Firmas pētījumu virzieni

 1. Firma veic pētījumus par zemes garozas struktūras, zemes starojuma un iežu ģeoķīmiskā sastāva ietekmi uz iedzīvotāju veselību, saimniecisko darbību un mākslīgo vidi.
 2. Mazo teritoriju ģeoekoloģiskā kartēšana.
 3. Pētījumi, kas saistīti ar ūdensapgādes organizēšanu.
 4. Lielo teritoriju (piemēram, rajonu, pagastu, pilsētu) ģeoekoloģiskā kartēšana un izpēte.
 5. Klimata globālo izmaiņu ietekmes Latvijas dabu pētījumi.
 6. Pētījumi, saistīti ar atpūtas un kūrortu teritorijas organizēšanu.
 
 

Izpildīto darbu apjoms

   Lielo teritoriju ģeoekoloģiskā kartēšana

 • Deviņu Latvijas rajonu teritorijas ģeoloģiska kartēšana (Saldus, Dobeles, Bauskas, Ogres, Aizkraukles, Madonas, Valkas, Valmieras, Alūksnes (PHARE fonda finansējums);
 • Krievijas Pleskavas apgabala, Pečoru rajona ģeoekoloģiskā kartēšana (TACIS fonda finansējums);
 • Ādažu un Carnikavas pagastu teritorijas ģeoekoloģiskā kartēšana.

   Mazo teritoriju ģeoekoloģiskā kartēšana
 • Izpētītas vairāk nekā 300 nelielu platību teritorijas Rīgā, Jūrmalā, Tukumā, Ogrē, Olainē, Rīgas rajonā un citos Latvijas rajonos un pilsētās.


  Pētījumi, kas saistīti ar rekreācijas teritoriju pieļaujamās ietilpības noteikšanu, kā arī Baltijas jūras krasta līnijas novietojuma izmaiņu prognozes izstrāde tuvākajiem 100 gadiem.

 • Jūrmalas un Ķemeru kūrortu teritorijas pieļaujamās rekreācijas ietilpības noteikšana;
 • Piekrastes no Ovišu raga līdz Rojas ciematam procesu attīstības izpēte gar krastu un krasta līnijas novietojuma izmaiņu prognozes izstrāde tuvākajiem 100 gadiem.


   Pētījumi, kas saistīti ar atpūtas organizēšanu piekrastē un sauszemes teritorijās

 • Ķemeru un Jūrmalas kūrortu rekreācijas sistēmas optimizācija (pārmērīgas rekreācijas slodzes gadījuma apstākļos);
 • rekreācijas organizēšana teritorijas ar paaugstinātu augšņu un gruntsūdeņu piesārņojumu (izmantojot Olaines pilsētas un piegulošās teritorijas piemēru);
 • priekšlikumu izstrādāšana rekreācijas sistēmas organizēšanai Alūksnes, Ogres un Madonas rajonos.


   Hidroģeoloģiskie pētījumi lielas teritorijas

 • Jelgavas rajona hidroģeoloģisko apstākļu izpēte;
 • Saldus, Dobeles, Bauskas, Aizkraukles, Ogres, Madonas, Alūksnes un Valkas hidroģeoloģisko apstākļu izpēte;
 • hidroģeoloģisko apstākļu izpēte vairāk nekā 50 gruntsgabalos.


Uzziņa par firmas darbību

 

Lai nodzīvotu gadsimtu  
un attīstītu biznesu,
Mums dzimtā zeme jāsvētī
un pamatīgi jāpētī.

Dr. fiz. Laimonis Ulmanis

 

   19.-20. gadsimtā cilvēks uzzināja par radiācijas, magnētiskā un gravitācijas starojuma eksistenci. Cilvēks uzzināja, ka starojums nāk no Kosmosa un Zemes dzīlēm, ka viss izplatījums un mēs paši esam piepildīti ar starojumiem un daļu no tiem veido cilvēki. Strādājot ar starojumiem, cilvēks saprata, ka tie var būt ne tikai noderīgi, bet arī loti bīstami, un ka organisms var normāli attīstīties tikai noteiktas starojumu intensitātes robežās.

   Mūsdienās visiem starojumiem ir jau zināmi rādītāju diapazoni (kas nav kaitīgi cilvēkam) un ir aparatūra, kas ļauj jebkurā zemes punktā izmērīt radiācijas, magnētiskā un gravitācijas lauka intensitāti. Zinot to, nav sarežģīti izvēlēties dzīvošanai labvēlīgākus zemes gabalus, kā arī vietas pareizai dzīvnieku, putnu un zivju izmitināšanai. Zināšanas par Zemes fizisko lauku intensitāti nepieciešams arī augu stādīšanā.

   Starojumu atklāšana, ģeoķīmijas un bioķīmijas attīstība, pilnīgi izmainīja teritoriālo plānošanu un teritorijas apgūšanas tradicionālo kārtību. Ja līdz 21. gadsimtam teritorijas izvelē noteicošie kritēriji bija zemes vērtība, transporta pieejamība vajadzīgiem centriem un resursu rajoniem, estētika, tad tagad priekšplānā izvirzās cilvēku veselības drošības kritēriji un noteiktas darbības zemes optimālie rādītāji. Tieši ar šiem jautājumiem nodarbojas SIA „Urboekoloģija”. Balstoties uz teritorijas ģeoloģisko un ģeofizisko īpatnību analīzes rezultātiem, ka arī teritorijas iedzīvotāju demogrāfiskiem datiem, ir iespēja izdarīt slēdzienus par teritorijas optimālāko izmantošanas veidu.

   Tiek pētītas platības ziņā dažādas teritorijas:

   A. Nelielas platības zemes īpašumi, lai noskaidrotu zemes gabala piemērotību dzīvojamo māju celtniecībai vai citu darbības veidu attīstībai.

   B. Lielas - reģiona, rajona, pagasta, pilsētas tipa teritorijas teritoriālās plānošanas vajadzībām, funkcionālā zonējuma un rekreācijas shēmu izstrādei.

 


A. Nelielo teritoriju apsekojuma rezultāti

   Jūs nopirkāt vai taisāties pirkt zemi? Kas jāzina par to, lai pēc tam nenožēlotu pirkumu?

   1. Jāatceras, ka zemes garoza nav monolīta. Tai ir sava struktūra. Pērkot gruntsgabalu, Jūs iegūsiet vienu no trim teritorijas variantiem:

      a) iecirkni ar lūzumu;
      b) iecirkni plaisu zonā vai
      c) iecirkni uz blīva, nesadalīta bloka.

   No trim variantiem mājoklim piemērots ir tikai trešā tipa gruntsgabals.


   a) Iecirknis ar lūzumu

Zemes garozas lūzumi un plaisas ir vietas, no kurām izplūst radioaktīvas gāzes, aerosoli, enerģijas plūsmas, saldie un minerālie ūdeņi. Tie ir ģeodinamiskie un seismiskie iecirkņi. Dzīvojamo māju būvniecība ir pieļaujama ne tuvāk kā 300-500 m no lūzumiem (atkarībā no to seismiskās aktivitātes). Šīs teritorijas ir piemērotas īslaicīgas cilvēku uzturēšanās un mežu stādīšanas funkcijām.


   b) Zeme plaisu zonā

Tādi iecirkņi tāpat kā gruntsgabali ar lūzumiem ir piemēroti mežu stādīšanai. Šeit iespējams attīstīt laukkopību, biškopību un veidot īslaicīgas atpūtas zonas (kur cilvēki uzturas 1-2 mēnešus gadā). Bieži vien plaisu zonas satur derīgos izrakteņus un ir izmantojamas kā izejvielu ieguves vietas. Cilvēku ilgstošai dzīvošanai, lopkopības un putnkopības fermu izvietošanai iecirkņi ar plaisām nav piemēroti.


   c) Zeme uz blīva, nesadalīta bloka

Tādas zemes der visiem darbības veidiem. Šeit var dzīvot un strādāt ilgstoši. Bet arī šiem iecirkņiem ir savi izmantošanas ierobežojumi. Tas ir saistīts ar zemes starojuma dažādo intensitāti (radioaktīvo, magnētisko, gravitācijas).


   2. Ilgi un laimīgi dzīvot vienā un tajā pašā vietā mēs varam tikai tādā gadījumā, ja zemes starojumu intensitāte nepārsniedz robežas, kas ir optimālas cilvēku organisma attīstībai.


   Starojuma intensitāti var pārbaudīt ar aparātu palīdzību. Pēc tam katram starojuma veidam sastāda lauka intensitātes karti ar paskaidrojošu tekstu.


Iecirkņa radiācijas apsekojuma piemērs

Teritorijā iezīmē punktus. Tajos izmēra radioaktīvās radona gāzes apjoma aktivitāti augsnē. Pēc mērījumu datiem sastāda radona koncentrācijas karti zemaugšņu gaisā.

Celtniecībai labvēlīga teritorija ir tā, kur radona saturs augsnē nepārsniedz 5000 Bq/m3 (Bekereli uz m3). Šajā iecirknī labvēlīga ir tā ziemeļrietumu daļa (atzīmēta ar zaļo krāsu).
- radona gāzes eshalācijas intensitātes izolīnijas
- mērījumu numuri
- radona tilpuma aktivitāte zemaugšņu gaisā noteiktajā punktā tūkst. Bq/m3
- rekomendējamā zona jaunai apbūvei


   Ja radona saturs zemaugšņu gaisā pārsniedz 5000 Bq/m3, tad nepieciešama pretradona aizsardzība, kuru jau veic visa civilizētā pasaule.

   Katrā teritorijā vajag pārbaudīt arī gamma fonu, kas dod iespēju atrasta mākslīgos radiācijas avotus (ja tie attiecīgajā teritorijā ir).

   Analoģiskas kartes sastāda arī pārējiem starojumu veidiem: magnētiskajam un gravitācijas starojumam.

   Ja ir zināmi faktiskie intensitātes rādītāji un optimālie rādītāji cilvēku organismam, var viegli izdalīt vispiemērotāko iecirkņa dalu dzīvojamās mājas celšanai.

       

3. Ūdens


   Pērkot gruntsgabalu, nepieciešams zināt, vai uz tā ir iespējams iegūt labu ūdeni.

Lai to uzzinātu, ir nepieciešams:

 • noteikt, cik ūdens horizontu satur gruntsgabala dzīles;
 • salīdzināt katra horizonta ūdens raksturojumu un izvēlēties labāko;
 • izurbt urbumu līdz šim horizontam un veikt ūdens analīzi, noskaidrot, kādi ir trūkumi un kādas priekšrocības.


   Ja gruntsgabalā jau ir urbums, tad ir lietderīgi pārbaudīt tā tehnisko stāvokli (veikt urbuma karotāžu).

 • Katrus 8-10 gadus nepieciešams pārbaudīt urbumu. Ja to nedara savlaicīgi, tad (ja urbums ir bojāts) var rasties reāla bīstamība, ka pazemes ūdens piesārņojas ar netīriem virsūdeņiem.

   Latvijā jebkura iecirkņa saimnieks, var iegūt no dzīlēm ne tikai saldūdeni, bet arī vairākus minerālūdeņu veidus.

   Latvijas DR rajonos ir termālie (karstie) ūdeņi. Tos var izmantot atpūtas un kūrortu iestādes atbilstīgi to ārstnieciskajai specifikai. Ūdens siltumu var izmantot mājas vai siltumnīcas apkurei.


   4. Klimata izmaiņu ievērošana


   Uz zemes notiek klimata pasiltināšanās, jūras un okeānu līmeņa celšanās. Ja gruntsgabals atrodas jūras piekraste, ir lietderīgi pārbaudīt, vai tam nedraud applūšana ar jūras ūdeņiem.


   5. Derīgo izrakteņu klātbūtnes pārbaude

   6. Teritorijas inženierģeoloģiskā izpēte nākamai celtniecībai

   7. Blakus esošo objektu tehnogēnās ietekmes pārbaude:

 • augsnes piesārņojuma pakāpes pārbaude;
 • pārbaudīt, vai gruntsgabala dzīlēs nav bumbas, veci komunikāciju pamati u.c.;
 • pārbaudīt, vai gruntsgabals neatrodas kādā no blakus objektu apdraudētām zonām.
 


B. LIELO TERITORIJU APSEKOJUMU GALVENIE POSMI
(
rajons, pilsēta, pagasts)

   Teritorijas stabila attīstība nav iespējama bez tās dabas apstākļu ievērošanas. Līdz ar to, pirms teritorijas teritoriālplānošanas shēmas sastādīšanas nepieciešams sagatavot:

 • ģeoloģisko informāciju par pētāmo rajonu (ģeoloģiskās kartes un tekstus);
 • ģeofizisko informāciju par radiācijas, magnētiskā un gravitācijas lauka intensitāti katrā teritorijas punktā (ģeofizisko lauku kartes ar tekstu paskaidrojumiem);
 • informāciju par iedzīvotāju demogrāfiskajiem rādītājiem (pa 20-30 gadiem), (mirstības, dzimstības un saslimstības rādītājiem). Tas dos iespēju spriest par to, vai teritorijā demogrāfiska attīstība notiek vai nē...

 

ĢEOLOĢISKĀS KARTĒŠANAS REZULTĀTI

   Teritorijas ģeoloģiskās kartēšanas svarīgākais rezultāts ir zemes garozas struktūras noskaidrošana ar blīvo bloku izdalīšanu, kuru robežās ir garantēta sabiedrības stabila attīstība.

   Pārējie teritorijas struktūras elementi (zemes garozas zonas ar augstu caurlaidību, ko traucē lūzumi un plaisas) var tikt izmantoti:

 • tādu funkciju izvietošanai, kas nav saistītas ar augstu vides piesārņošanu;
 • funkcijām, kuras neprasa ilgstošu cilvēku klātbūtni attiecīgajā zonā;
 • funkcijām, kas saistītas ar dabas aizsardzību un apmežošanu.

   Ģeoloģiskās kartes satur arī informāciju par derīgiem izrakteņiem visā zemes garozas griezumā. Iecirkņus, kur konstatēti derīgie izrakteņi, lietderīgi atstāt brīvus no jebkuras būvniecības.

 

ĢEOFIZISKĀS KARTĒŠANAS REZULTĀTI

   Teritorijas ģeofiziskā kartēšana dod priekšstatu par zemes dzīļu starojuma intensitāti jebkurā punkta. No otras puses, ir zināms, kādu starojuma intensitāti var uztvert cilvēka organisms un neslimot. Teritorijas starojuma intensitātes salīdzinājums ar normatīvo atļauj izdalīt iecirkņus, kas ir piemēroti pastāvīgai cilvēku dzīvošanai.

   Bloku iecirkņus ar nelabvēlīgiem starojuma rādītājiem var izmantot ražošanas vai komunālo zonu izvietošanai, kā arī apmežošanai vai noteiktu lauksaimniecības kultūru stādīšanai.

   Atsevišķi tiek izdalītas ģeofizisko anomāliju zonas kā īpatnējas izmantošanas zonas.

 

ILGGADĪGAS IEDZĪVOTĀJU
DEMOGRĀFISKO UN SASLIMSTĪBAS RĀDĪTĀJU
STATISTIKAS DATU ANALĪZES REZULTĀTI

   Dzīves kvalitātes novērtējumu pa atsevišķiem ģeoloģiskajiem blokiem ļauj veikt iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītāju ilggadīgas datu bāzes analīze. Vērtīgu informāciju dod ilggadīgo iedzīvotāju saslimstības datu analīze par katru teritorijas struktūrvienību. Katra teritorija slimo ar dažādām slimībām. Ir teritorijas, kur nekad neslimo ar tuberkulozi vai vezi, vai ar kādu citu slimību. Tas liecina, ka šīs teritorijas dabas faktori neveicina šo slimību attīstību. Tādas teritorijas var izmantot ārstniecībai, lai ārstētu konkrētu slimību. Ir teritorijas, kur ir zema infekciju saslimstība vai izteikti augsta kādu citu slimību grupa.  

   Informācija par slimību lokalizāciju konkrētā teritorijā ļaus pareizi organizēt šīs teritorijas medicīnisko aprūpi, attīstīt pētniecības iestādes, veikt šo slimību profilaksi.

 


PĒTĪJUMU DOKUMENTĀCIJAS SATURS,
KO SAŅEMS PASŪTĪTĀJS

   a) Ģeoloģiskā dokumentācija. Pasūtītājs saņems sekojošas ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās kartes mērogā 1:100 000 ar teksta pielikumiem:

GRIEZUMA-FRAGMENTS

     
  1. Kvartāra nogulumu ģeoloģiskā karte ar griezumu

  2. Pirmskvartāra nogulumu ģeoloģiskā karte ar griezumu

  3. Derīgo izrakteņu karte (ar visu ģeoloģisko iedalījumu)

  4. Teritorijas ģeoloģiskā potenciāla karte

  5. Tektoniskā karte (satur informāciju par iegulumu dziļumu un iežu kristāliskā pamatklintāja dziļumu, kā arī informāciju par lūzumiem un plaisām zemes garozā).

  6. Kristāliskā pamatklintāja karte

  7. Hidroģeoloģiskā karte ar griezumu

  8. Minerālūdeņu izplatības karte ar griezumu
       

   b) Satelitattēlu dešifrēšanas informācija sastāv no:  

 • Zemes garozas fleksūru un plaisu traucējumu kartes M 1:200000. Karte norāda novājinātās vietas ar plīsumiem. Tās nav labvēlīgas cilvēku ilgstošai dzīvošanai. Bet īslaicīga uzturēšanas tajās dod labu rekreācijas efektu (1-3 mēneši).
 • Blīvās garozas daļas vietas, kur var attīstīt urbanizāciju (ilgstoši dzīvot, strādāt, būvēt). Tās ir stabilas attīstības zonas.
    - piesārņotas teritorijas

    - tīras teritorijas
 

   с) Ģeofiziskā dokumentācija satur divas kartes M 1:100000 ar teksta paskaidrojumiem:

  1. Anomālā magnētiskā lauka karte
  2. Gravitācijas lauka karte

Fragments
no Alūksnes rajona
anomālā magnētiskā lauka kartes

Apes pilsēta – klasiskais piemērs vēsturiski izveidotas apmetnes izvietojumu magnētiskajā laukā.

Visas vēsturiskās pilsētas ir orientētas uz magnētiskā lauka nulles izolīniju – cilvēkam optimāla magnētiskā lauka intensitātes zona.

- magnētiskā lauka nulles līnija
- pozitīvais lauks  
- negatīvais lauks
 

   d) Demogrāfiskā informācija: satur pētāmās teritorijas iedzīvotāju ilggadīgas demogrāfiskās statistikas datu analīzi pa atsevišķiem iecirkņiem (piemēram, pagastiem un pilsētām, rajoniem, atsevišķām apdzīvotām vietām – pagastā utt.)

   
e) Informācija par teritorijas iedzīvotāju saslimstību (30 gadu laika): satur iedzīvotāju saslimstības analīzi pa atsevišķām pētāmās teritorijas daļām.


   f) Pētāmās teritorijas atsevišķu daļu (ar dažādiem ģeoloģiskajiem apstākļiem) demogrāfisko un saslimstības rādītāju salīdzinājuma rezultāti.
Parādītas divas kartes M 1:100 000 ar teksta paskaidrojumiem:

 • stabilas attīstības teritoriju karte;
 • teritorijas funkcionālā zonējuma karte.


  g)  Informācija par teritorijām, kas ir piemērotas atpūtas, tūrisma un kūrortu organizēšanai.
Satur rekreācijas teritoriju un kūrortu zonas karti M 1:100 000 ar paskaidrojošo tekstu un teritorijas rekreācijas sistēmas retrospektīvo analīzi.

       

   Teritorijas ģeoekoloģiskā apsekošana sniedz vērtīgu informāciju par zemes dabas īpatnībām un ļauj noteikt to izmantošanas optimālos veidus.

    Jebkuras teritorijas stabila attīstība var tikt garantēta tikai teritorijās, kur dabas īpatnības labvēlīgi piemērotas konkrētas funkcijas attīstībai.

   Ilgs mūžs, stipra veselība un sekmes biznesa gaida mūs tikai labvēlīgajās teritorijās.

 


Kontaktinformācija

Tel./fakss: (+371) 673-61-553
Mob. tel.: (+371) 291-58-279; 291-50-482

http://www.urboekologija.lv 
E-pasts:
urbo@internet.lv; urboekologija@gmail.com
 

© SIA URBOEKOLOĢIJA, 2009